ติดตามสถานะการส่งพัสดุ [AIRFORCE ONE TRACKING]

Connote

ตรวจสอบ

รายละเอียด

เลขใบนำส่ง : {{ connoteModel.key }}
สถานะ : {{ (!!connoteModel.job) ? connoteModel.job.status_label : 'เตรียมส่งของ' }}
ชื่อผู้เซ็นรับของ : {{ (!!connoteModel.job) ? connoteModel.job.receiver_name : connoteModel.job.notes }}
ชื่อผู้รับ : {{ connoteModel.consignee_name }}
ชื่อสถานที่ : {{ connoteModel.consignee_company }}
สถานที่ปลายทาง : {{ connoteModel.consignee_address }}
ไม่พบข้อมูล